Investor Relations

קשרי משקיעים

קנבוטק בע”מ הינה חברה ציבורית

חברי דירקטוריון:

אלחנן שקד (יו”ר)

דב מלמד

שראל חן-טוב

יואב רוטלר

יעל נפתלי

תמר כפיר (דירקטורית חיצונית)

זיוה פתיר (דירקטורית חיצונית)

חברי הנהלה:

אלחנן שקד, מנכ”ל

יואב רוטלר, מנהל כספים

מואב גפני, מנהל פיתוח עסקי

גדי קלרספלד, מנהל סחר ושיווק

דב מלמד, מנהל טכנולוגיה

פרטים ליצירת בנושא קשרי משקיעים:

יואב רוטלר – yoav@cannabotech.com

הודעות בנוגע לאסיפות בעלי מניות

26.4.2021 – כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של קנבוטק בעמ (“החברה“)

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ב‘, ה-31 במאי, 2021, בשעה 12:00 באמצעות שיחת Zoom שפרטיה הינם https://us02web.zoom.us/j/85773907820 (“האסיפה הכללית“).

אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבועבאותו מקום ובאותה השעה.

ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) אישור הקצאה פרטית של כתבי אופציה, בחריגה ממדיניות התגמול הנוכחית של החברה, לנושאי משרה בחברה אשר נמנים עם בעלי השליטה בה; (2) אישור הקצאה פרטית של כתבי אופציה בחריגה ממדיניות התגמול הנוכחית של החברה לנושאי משרה בחברה (אשר אינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה); (3) אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ”ט- 1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו יום ב‘, ה 3 במאי, 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד ליום ו‘, 21 במאי, 2021.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המיידי של החברה מיום 26 באפריל 2021 (מס’ אסמכתא: 2021-01-071394) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il